Förnuft och ifrågasättande fick mig att konvertera till islam
Det är helt fantastiskt hur många koranverser det finns om att använda förståndet för att finna/stärka sin tro. Jag valde islam dels för denna rationalism att allt kan diskuteras och att man kan ifrågasätta – denna frihet att fråga, ifrågasätta allt är något jag inte funnit i kristendomen, där skulle man ha barnatro och tro på auktoriteten, kyrkan och prästerna! Jag ville aldrig ha någon barnatro – jag ville förstå vad jag tror och inget annat tankesätt och livstil kan förstås så som islam kan förstås – islam är det mest logiska och förnuftiga en människa kan välja – helt enkelt.

Jag tror de flesta konvertiter skulle aldrig ha blivit muslimer om vi inte hade förmåga och vilja samt mod att ifrågasätta! Då hade vi ju inte ifrågasatt det vi var, utan förblivit så! Det mest underbara fyndet jag gjort i Koranen var att Koranen uppmanar oss att ifrågasätta och att använda förnuftet! Då visste jag att islam var min och jag var islams – för alltid och att jag inte kunde vara något annat – att inget alls i förnuftet kunde tala mot islam ledde till en total kapitulering till islam, som subhanAllah ändå i Koranen manar och utmanar en varje dag att tänka efter. Det ger människan en enorm värdighet, det känns som en av hemligheterna i människans väsen, orsaken till att vi finns, dyrkan av Allah knuten med förstånd. Hjärtat i förening med hjärnan. Det är kanske så att ifrågasättandet kan hålla oss på rätt väg, alerta och vaksamma, men det behövs också kunskaper, sökande av kunskaper för att finna svar på frågorna – och inte minst ett uppriktigt hjärta som inte söker egen vinning annat än i andlig mening.

Koranen är verkligen inte protektionistisk, den är inte rädd och detta är ett bevis i sig om dess sanning. Den är modig och stolt och självsäker, det finns inte ett enda osäkert ord. Jag blir aldrig attaherad av protektionism och att insluta sig i sin egen tankevärld utan att kunna ta emot andras åsikter och erfarenheter. Jag skulle nog känna mig svag och rädd då. Det är i möten som jag ser mig själv bäst och vet vem jag är och påminns mest om islam, Koranen och modet den plats i skapelsen som de båda ger oss – varken mer eller mindre än det vi är. Jag tycker inte att islam behöver försvaras – islam försvaras av Allah – och både islam och Allah försvarar oss – det kostar bara en ansträngning att göra sitt bästa efter sin bästa niya.

Här är några av de 77 ställen i Koranens Budskap som talar om att använda sitt förstånd. Se särskilt 8:22! Och tänk efter.

[2:242] Så klargör Gud Sina budskap för er; kanske skall ni använda ert förstånd.

[2:269] Han skänker visdom åt den Han vill, och den som har fått visdom har fått den dyrbaraste gåva. Men ingen ägnar detta eftertanke utom de som har förstånd.

[3:190] I skapelsen av himlarna och jorden och i växlingen mellan natt och dag ligger helt visst budskap till dem som vill använda sitt förstånd;

[5:100] Säg: ”Även om du [människa] lockas av det onda på grund av dess rikliga förekomst, kan det inte ställas sida vid sida med det goda. Frukta därför Gud, ni som har förstånd; kanske skall det gå er väl i händer.”

[8:22] Dessa döva och stumma, som inte använder sitt förstånd, är inför Gud de uslaste av alla skapade varelser.

[23:80] Och det är Han som skänker liv och skänker död, och växlingen mellan natt och dag är Hans verk. Vill ni inte använda ert förstånd
36:68] Den som Vi ger ett långt liv, för honom förbyts utvecklingen [till sist] i tillbakagång. Vill de inte använda sitt förstånd?

Med tack till skribenten med vars tillstånd jag omarbetat och publicerar denna text om förnuft och ifrågasättande. Må Gud ge dig allt gott på jorden och i livet efter detta.