Några rader av Omar Khayyam om att leva i nuet:

I dag får du af morgondagen ingen hjelp;

Tanken på morgondagen är platt intet utom dårskap.

Förspill ej, om ditt hjerta vaket är, det ögonblick, som är:

Ty för återstoden af ditt lif visar sig ingen varaktighet.