En elev gick till sin Shaykh och klagade över sina världsliga problem och över sina affärer i livet. När han väl löste ett problem, så dök ett annat upp, ett efter ett.

Shaykhen tog honom då till köket och satte vatten att koka på spisen. Shaykhen tog sedan en morot och lade den i en kastrull. Han tog ett ägg och lade den i en annan kastrull. Han tog lite kaffebönor och lade dem i en tredje kastrull. Han kokade dem alla i vattnet och lade dem i tre olika skålar. Shaykhen frågade sedan eleven vad han såg, på vilket denne svarade: “Jag ser en morot, ett ägg och kaffe” Shaykhen bad honom att undersöka det mer ordentligt. Moroten hade mjuknat efter att den kokat I vattnet, ägget blivit hårt och kaffebönorna hade blivit till kaffe. Men elven kunde inte förstå budskapet i detta.

Shaykhen förklarade att moroten, ägget och kaffebönorna alla hade fått möta samma motgång, utmaning, svårighet eller plåga. Men de reagerade på olika sätt. Moroten var innan dess hård, stark och orubblig, men efter kokningen kom den ut mjuk och svag. Ägget var, innan kokningen, ömtåligt med endast skalet som höll det samman, och det kom ut som ett hårtkokt ägg. Kaffebönorna blandade sig med vattnet och kom ut som kaffe. Shaykhen sade att det här var en sinnebild för hur människorna reagerar på motgångar i livet.

Vi måste ställa oss själva frågan vilka vi är. Vi utmanas ständigt av svårigheter och motgångar i livet. Hur reagerar vi? Moroten som var hård och stark utsattes för motgången och blev mjuk och svag. Några av oss ser ut att vara starka i vår Din och I våra personligheter, men när vi möter prövningar och svårigheter i livet, faller vi och försvagas, och vi ger efter för svårigheter och problem. Var inte som moroten!
Ägget var mjukt och ömtåligt. Det mötte motgången från det kokande vattnet och blev hårt. En del människor påverkas av motgången på det sättet: de blir hårda. Deras mjuka, lugna och snälla hjärtan blir hårda och bistra då de möts av en motgång eller prövning – t.ex. förlusten av en älskad människa, finansiella problem etc. Var inte som ägget!

Se nu på kaffebönorna som fick möta samma prövning som moroten och ägget. De förändrade i sin tur vattnet, som istället blev till kaffe. Kaffebönorna förändrade vattnet, och det resulterade i härligt, doftande kaffe! På det sättet kan du också ändra de tillstånd du befinner dig i till det bättre. Utnyttja dem till din fördel. Var som kaffebönan!

Allah säger till oss i Koranen att det är Hans Sunna gentemot skapelsen att att pröva de troende på olika sätt, t.ex. genom rädsla, osäkerhet, behov, önskningar, hunger, förlust av liv och förlust av rikedom. Vi kan inte anta att livet ska bli lätt för oss, bara vi är goda muslimer som älskar Allah och Hans Sändebud (Allah’s välsignelser och fred vare med honom). Allah kommer att testa oss, och på så vis skilja de goda från de dåliga – al-tayyib och al-khabith.

De personer som har prövats mest i denna värld var Allahs Profeter och Sändebud. De som stod närmast Profeten Muhammad (Allah’s välsigenlse och fred vare med honom), de bästa bland alla troende, har Allah prövat mest. Om vi ser på Sayyiduna Nuhs liv, må Allahs fred vara över honom, så fick han utstå de mest otroliga prövningarna. Detsamma gäller Sayyiduna Ayyub och de andra Profeterna, inklusive Sayyiduna Rasul Allah, må Allahs fred och välsignelse vara över honom. Genom att testa oss, höjer Allah vår rang inför Honom och gör oss förtjänta av Hans välsignelser, Hans vägledning och Hans gåvor, och låter oss komma närmare Honom.

Hur reagerar vi på de svårigheter vi möter i livet? Var inte tuff och stark för att sen ramla ihop under press. Sluta inte upp med att vara varmhjärtad och snäll för att bli hårdhjärtad och sträng, så att du sedan behandlar människor på det sättet efter en prövning. Låt hjärtat förbli mjukt, och utnyttja istället varje prövning till att bli en bättre muslim. En av de största utmaningarna vi har idag är att leva vår Islam så som vår Profet salla Allah ’alayhi wasallam levde – att leva vår religion på ett sådant sätt att Islam blir tilltalande och älskvärt för var och en som än möter oss.
En av Islams lärda har berättat för oss om trons sanna natur, genom att hänvisa till följande hadith Qudsi:

”Allah är sannerligen vacker och Han älskar skönhet”,

Tron kan liknas vid en doftande parfym. Det har återberättats I al-Shama’il av Imam at-Tirmidhi att folk kunde känna Profetens (salla Allah ’alayhi wa sallam) ankomst långt innan man ens sett honom, på grund av den den parfymliknande doftan som omgav honom. När man använder parfym kan du inte ha den för dig själv utan att andra också känner doften. Var och en som kommer i kontakt med dig kommer att känna en härliga doften av parfymen och få del av den.

Sådan är trons sanna natur. När vi har uppriktig tro i våra hjärtan, kommer de som än äri vår närhet att känna den, och därav sluta sig till den skönhet som finns i Islam. Om det finns något inom oss själva och i vår praxis som verkar stötande, så är det inte från en sann tro. Detta är en stor utmaning för oss. Den största förebilden för oss när det gäller sann tro är Allah’s Sändebud, sall Allah ’alayhi wa sallam – hans skönhet, hans vänlighet, hans kärlek.

Imam at-Tirmidhi återberättar i al-Shamail att barnen i Medina brukade springa till Profeten (salla Allah aleyhi wa sallam) där han gick omkring, omringa honom och hålla i honom. De älskade honom. De var inte rädda för honom tack vare hans milda och vänliga personlighet.
Låt oss vara uppmärksamma på hur vi reagerar på de omständigheter och situationer vi möter i våra liv. Lägg kaffebönan på minnet och var som den – ändra på de omständigheter som du möter. Låt varje livssituation bli ett tillfälle att stärka Islam, att utvecklas till det bättre och bli starkare, oavsett vilken utmaning, prövning och test vi möter i livet. Det är Profetens (sall Allah ’alyhi wa sallams) Sunna.

http://islam.nur.nu/viewtopic.php?f=259&t=3490